Polityka prywatności

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i przepisami prawa regulującymi świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wszelkie pojęcia i wyrażenia występujące w polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sprzedawca, Użytkownik) rozumieć należy zgodnie z ich definicją przedstawioną w regulaminie rezerwacji online.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Bosak sp. z o.o.,

Zynie 55, 23-415 Księżpol, NIP: 9182177541, tel. +48 604 272 800, e-mail: rezerwacje@przystan-zagac.pl

Jak skontaktować się z Administratorem?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@przystan-zagac.pl

ROZDZIAŁ 1. DANE OSOBOWE.

1.1. Zakres przetwarzania danych:

 • do zakresu danych przetwarzanych w trakcie dokonywania Rezerwacji należą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, informacje o Rezerwacji, numer IP. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami przetwarzane są również nazwa i adres firmy oraz numer NIP.

1.2. Dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja Umowy Sprzedaży Usługi,

 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń,

 • prowadzenie zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora,

 • marketing bezpośredni – prezentowanie oferty usług Administratora.

1.3. Podstawy przetwarzania danych:

 • zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży Usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO),

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych tzn. dla ulepszania struktury i zawartości serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing bezpośredni polegający na kierowaniu do Użytkownika reklamy dopasowanej do jego preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu wykonania Umowy Sprzedaży Usługi przez Administratora,

 • niepodanie danych - w zależności od celu, w jakim powinny być podane – może na przykład spowodować brak możliwości dokonania Rezerwacji.

1.5. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z realizacją umowy (np. Umowy Sprzedaży Usługi) – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych przez którąkolwiek ze stron,

 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dotyczącego okresu przechowywania dokumentów księgowych),

 • w związku uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wycofania stosownej zgody lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, istnieje możliwość jej cofnięcia w każdej chwili.

1.6. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane niżej wymienionym podmiotom, z usług których korzysta Administrator w związku z prowadzoną działalnością:

 • dostawca platformy płatniczej, za pośrednictwem której można zapłacić za Usługę,

 • biuro księgowe,

 • dostawca hostingu,

 • podmiot świadczący Administratorowi wsparcie techniczne i optymalizację serwisu internetowego,

 • dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych. Więcej informacji na ten temat w rozdziale „Pliki cookies” poniżej.

1.7. Przekazywane danych podmiotom wymienionym w punkcie 1.6. odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

1.8. Przekazywanie danych do państw trzecich:

 • w związku z korzystaniem przez Administratora z automatycznych narzędzi udostępnianych przez dostawcę - firmę Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA),

 • dostawca narzędzi gwarantuje właściwy poziom ochrony danych poprzez korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

1.9. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

 • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,

 • wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty z nim współpracujące, wymienione w punkcie 1.6. dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

1.10. Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Zasady wykonywania prawa dostępu zawiera art. 15 RODO,

 • prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych. Zasady wykonywania prawa do sprostowania danych zawiera art. 16 RODO,

 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów. Zasady wykonywania prawa do usunięcia danych zawiera art. 17 RODO,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów. Zasady wykonywania prawa do ograniczenia przetwarzania zawiera art. 18 RODO,

 • prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi. Zasady wykonywania prawa do przenoszenia danych zawiera art. 20 RODO,

 • prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zasady wykonywania prawa do sprzeciwu zawiera art. 21 RODO,

 • prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.11. Profilowanie:

 • Administrator może automatycznie dopasowywać określone treści do potrzeb Użytkownika tzn. dokonywać profilowania,

 • przed dokonaniem profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób, Administrator zwróci się do Użytkownika o wyrażenie stosownej zgody.

 • zgoda, o której mowa powyżej może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ 2. PLIKI COOKIES.

2.1. Co to są pliki cookies?

 • pliki cookies (tzw. ciasteczka) to krótkie teksty wysyłane z odwiedzanej witryny do przeglądarki internetowej,

 • zawierają zazwyczaj nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.

2.2. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies:

 • pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) dla zapamiętania wizyty w serwisie internetowym,

 • dzięki temu podczas następnych odwiedzin serwis internetowy jest łatwiejszy i bardziej przyjemny w obsłudze.

2.3. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

2.4. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

 • zapamiętywania danych dotyczących Rezerwacji Usługi,

 • remarketingowym, tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

 • analitycznym i statystycznym, tzn. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron serwisu internetowego, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości serwisu internetowego.​

2.5. Dostęp do danych z plików cookies:

Pliki cookies mogą być odczytywane przez serwis internetowy Administratora (cookies własne) lub serwisy jego partnerów (cookies podmiotów trzecich):

 • cookies własne – wykorzystywane są na potrzeby Administratora. Służą do optymalizacji obsługi Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego,

 • cookies partnerów (podmiotów trzecich) - Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi wspierających funkcjonowanie serwisu internetowego. Z tego powodu pliki cookies mogą być także odczytywane przez dostawcę narzędzi - firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google). Do narzędzi Google stosowanych przez Administratora należy kod Google Analytics wykorzystujący pliki Google w ramach usługi Google Analytics i służący do analizy ruchu w serwisie internetowym. Dzięki niemu pozyskiwane są m.in. takie informacje jak: rodzaj urządzeń i przeglądarek, z których Użytkownicy odwiedzają serwis internetowy, wyświetlone podstrony, czas spędzony w serwisie internetowym, źródła przejścia do serwisu internetowego oraz dane geograficzne i demograficzne (przybliżona lokalizacja, przedział wiekowy, płeć, zainteresowania określone na podstawie aktywności Użytkownika w serwisie internetowym). Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2.6. Administrator informuje, że w wyniku korzystania z automatycznych narzędzi pozyskuje wyłącznie dane o charakterze zbiorczym i anonimowym. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis internetowy. Administrator otrzymuje analizy statystyczne, na podstawie których dokonuje optymalizacji serwisu internetowego. Wykorzystanie zewnętrznych narzędzi sprawia jednak, że przeglądarka Użytkownika zapisuje również pliki cookies pochodzące od dostawcy narzędzi. Administrator nie ma wpływu na zakres i sposób wykorzystania tych danych - dostawca staje się samodzielnym administratorem danych. Informacje na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez firmę Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2.7. Zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies:

 • Użytkownik indywidualnie określa sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w serwisie internetowym,

 • Użytkownik może w każdej zmienić sposób korzystania z plików cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z serwisu internetowego lub innych witryn. Dla osiągniecia takiego celu należy zmienić ustawienia prywatności w serwisie internetowym lub w używanej przeglądarce internetowej.

2.8. W ramach zarządzania plikami cookies Użytkownik serwisu internetowego może dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

Przykładowe możliwości:

 • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu,

 • Użytkownik może zablokować pliki cookies partnerów (podmiotów trzecich) z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych wyłącznie przez Administratora.

2.9. Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies z reguły znajdują się w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

2.10. Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Biorąc pod uwagę czas przechowywania pliki cookies używane w serwisie internetowym można podzielić na dwa rodzaje:

 • cookies sesyjne - usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu,

 • cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiające rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę serwisu internetowego. Maksymalny czas przechowywania cookies trwałych na urządzeniu Użytkownika wynosi 12 miesięcy,

 • czas przechowywania plików cookies przez partnerów (podmioty trzecie) określony jest w udostępnianych przez nich materiałach, w tym w politykach prywatności. Przykładowo więcej informacji na temat terminów przechowywania plików cookies przez firmę Google dostępnych jest tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies#how-google-uses-cookies

2.11. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwić skorzystanie z części funkcji dostępnych w serwisie internetowym.

ROZDZIAŁ 3. LOGI SERWERA.

3.1. Niezależnie od plików cookies, serwis internetowy przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje przekazywane przez przeglądarki internetowe (logi serwera).

3.2. Zakres informacji zapisywanych w postaci logów serwera:

 • adres IP Użytkownika,

 • informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,

 • adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik,

 • przesłana ilość danych,

 • data i czas dostępu.

3.3. Opis informacji w logach serwera:

 • mają one charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,

 • są zapisywane i przechowywane na serwerze,

 • są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania serwisem internetowym.

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

4.1. Odnośniki do innych stron www:

 • serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron www,

 • Administrator informuje, iż nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach www i zaleca, aby po przejściu na inne strony www, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

4.2. Pozostałe informacje:

 • Administrator zastrzega sobie prawo zmian w polityce prywatności. Aktualizacja może być uzasadniona np. rozwojem funkcjonalności serwisu internetowego, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa,

 • data ostatniej modyfikacji polityki Prywatności: 21.04.2022 r.

Masz pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

Możesz przesłać je za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@przystan-zagac.pl

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners