Regulamin rezerwacji online

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – Bosak sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000898273, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 130 000,00 zł.

 • adres wykonywania działalności: Zynie 55, 23-415 Księżpol.
 • adres do doręczeń, w tym do składania reklamacji: Zynie 55, 23-415 Księżpol.
 • NIP: 9182177541, REGON: 388794700.
 • tel. +48 604 272 800.
 • e-mail: rezerwacje@przystan-zagac.pl
 • serwis internetowy: www.przystan-zagac.pl

1.2. Regulamin - niniejszy Regulamin Sprzedaży Usługi.

1.3. Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub [2] osoba prawna lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną - która może dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez czynność prawną rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży Usług.

1.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.7. Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony serwisu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.przystan-zagac.pl.

1.8. Umowa Sprzedaży Usługi - umowa sprzedaży usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy.

1.9. Usługa – wykonanie czynności przez Sprzedawcę na rzecz Klienta polegającej na wypożyczeniu kajaków.

1.10. Rezerwacja – zamówienie Usługi przez Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy.

1.11. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.13. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.14. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.16. Polityka Prywatności – informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii wykorzystywanych w serwisie internetowym Sprzedawcy dostępna na stronach serwisu internetowego.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Umowa Sprzedaży Usługi zawierana jest w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w serwisie internetowym Sprzedawcy chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca aktualne standardy (HTML5, CSS), [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą serwisu internetowego Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego Sprzedawcy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Treści prezentowane na stronach serwisu internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ 3. REZERWACJA.

3.1. Cena Usługi podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Usługi będącej przedmiotem Rezerwacji oraz o innych kosztach, Klient jest informowany w trakcie dokonywania Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży Usługi.

3.2. Rezerwacja polega na wykonaniu dwóch kroków. W pierwszym kroku należy wypełnić formularz rezerwacyjny, natomiast w drugim kroku należy kliknąć button „Rezerwuję i płacę”.

3.3. W formularzu rezerwacyjnym Klient podaje dane dotyczące:

 • wypożyczenia kajaków (data i godzina spływu ilość i rodzaj kajaków, trasa spływu, opcje dodatkowe),
 • Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest także podanie nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP).

3.4. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól Klient wysyła formularz rezerwacyjny do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Rezerwuję i płacę”. Po przyjęciu Rezerwacji od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji, zawierającą komplet danych jej dotyczących oraz linki do Regulaminu i Polityki Prywatności.

3.5. Klient zobowiązuje się do wykonania płatności za Usługę za pomocą dostępnego w serwisie internetowym systemu płatności podczas dokonywania Rezerwacji.

3.6. Za moment opłacenia Usługi uważa się moment uzyskania komunikatu przed Sprzedawcę o wpływie środków na konto Sprzedawcy z systemu płatności dostępnego w serwisie internetowym.

3.7. Po otrzymaniu komunikatu o wpływie środków Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania opłaty oraz akceptację Rezerwacji wraz z kompletem danych jej dotyczących. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta, Umowę Sprzedaży Usługi pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.8. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży Usługi jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.7. Treść Umowy Sprzedaży Usługi jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym serwisu internetowego Sprzedawcy.

3.9. W przypadku nieuregulowania należności Sprzedawca ma prawo do anulowania Rezerwacji. W tym celu Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail do Klienta z informacją o anulowaniu Rezerwacji z powodu braku wpłaty.

3.10. W przypadku niemożności wykonania Usługi przez Sprzedawcę z przyczyn nie leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu złych warunków pogodowych, Sprzedawca zaproponuje Klientowi możliwość wykonania Usługi w innym, uzgodnionym wspólnie terminie.

ROZDZIAŁ 4. FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI.

4.1. Dostępna forma płatności - płatność elektroniczna i kartą płatniczą za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 to krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4.2. Termin płatności - Klient zobowiązany jest do wykonania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU podczas dokonywania Rezerwacji.

ROZDZIAŁ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

5.1. Reklamacje związane z realizacją Umowy Sprzedaży Usługi oraz wszelkie inne reklamacje, w tym związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Klient może złożyć:

 • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Zynie 55, 23-415 Księżpol
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@przystan-zagac.pl

5.2. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

5.3. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

5.4. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

5.5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,
 • zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu,
 • uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. http://www.konsumenci.org/),
 • skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE).Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

5.6. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

ROZDZIAŁ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

Informacja dla Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi.

6.1. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Usługi nie przysługuje Konsumentowi, jak również Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

ROZDZIAŁ 7. DANE OSOBOWE.

7.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze serwisu internetowego Sprzedawcy jest Sprzedawca.

7.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

7.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronach serwisu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Jednakże dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Usług, zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na dokonane Rezerwacje oraz zawarte Umowy Sprzedaży Usługi. Rezerwacje przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Klienta.

8.2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością jego serwisu internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży Usług, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem lub  Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2022 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners